Felhasználási feltételek

A szabályzat el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése, nem mentesít annak betartása, illetve szankcionálása alól. A szabályzatban leírtak be nem tartása a regisztrált felhasználó letiltását, illetve törlését vonhatja maga után.

Jelen weboldalunk szolgáltatásai ingyenesen igénybevehetőek azok számára akik a Felhasználási feltételekt betartják.

Nincsenek díjköteles szolgáltatásaink.

"Weboldal": Weboldalunk a www.szexcsillagok.hu URL-en, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a szolgáltatást időről időre biztosítsuk.

Ezen szabályzathoz kapcsolódik chat szolgáltatásunk is, amely a következő URL-eken érhető el: chat.szexcsillagok.hu, szexcsillagok.hu/chat, szexcsillagok.hu/chat/mobile. A chat képfeltöltéshez kapcsolódó képkezelési feltételek is itt olvashatóak, legfőképp a Felhasználó kötelezettségei 2. pontja.

Alapvető rendelkezésel
 1. A Szolgáltatás és a Weboldal kizárólag természetes személy, a Felhasználó magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések nem válhatnak Felhasználókká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel.
 2. Ugyanígy, a Felhasználó sem használhatja fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra sem. A Felhasználó harmadik személyek részére nem adhat ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá.
 3. A Szolgáltatás vagy a Weboldal a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata ,beleértve:
  • a Felhasználók felhasználónevének és/vagy e-mail címének gyűjtését elektronikus vagy más formában,
  • -kéretlen e-mail üzenetek küldése és jogosulatlan framing céljából,
  • linkek kapcsolását a Weboldalhoz
  • az eset kivizsgálását, a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve korlátozás nélkül a polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
 4. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk.
 5. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzé tesszük a Weboldal Felhasználási feltételek weblapján.
 6. Fenntartjuk a felügyelet jogát, valamint a jogot arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott okokból eltávolítsunk bármely információt, fényképet és/vagy bármely más, a Felhasználó által közzétett anyagot.
 7. Fenntartjuk a regisztráció elutasításának, valamint a regisztráció megszüntetésének jogát.
Regisztráció
 1. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a regisztráció időpontjában betöltötte 18. életévét.
 2. Továbbá kijelenti és szavatolja, hogy nem ítélték el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt
Felhasználó kötelezettségei
 1. Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.
 2. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Felhasználóknak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely erősen pornográf, pedofiliai tartalommal bír, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Weboldalon a Btk 204. §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el.
 3. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Felhasználóknak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Felhasználók politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.
 4. Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.
 5. Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti. Ide tartoznak többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő és a személyiségi jogok is. Különös tekintettel a mások névhez, képmáshoz fűződő jogainak, valamint emberi méltóságuknak, jó hírnevüknek, és a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a tiszteletben tartása. A Felhasználó a regisztrációkor és az után is kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, amely elfogadható minőségű. A fotók nem tartalmazhatnak feliratokat, amelyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb).
 6. Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a Felhasználók közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.
 7. Nem élhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval.
 8. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.
 9. Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot, melyhez, mint szellemi termékekhez, a fűződő jogok mást illetnek, kivéve ha előzetesen megszerezte a jogosult hozzájárulását.
 10. Nem küldhet körleveleket, spam-eket vagy hulladék e-mailt más Felhasználóknak.
 11. Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.
 12. Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Weboldal rendeltetésszerű használatába.
 13. Tilos a közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre illetve más jogellenes tevékenységre való buzdítás, népszerűsítés. Tilos egyéb oldalak, vagy a felhasználó saját oldalának, szolgáltatásának reklámozása. Tilos más személyes adatainak megjelenítése. Tilos a más felhasználók felé folytatott személyes és célzott kommunikáció, mások sértegetése.
 14. Amennyiben a Felhasználó megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy — a szexcsillagok.hu bármikor megszüntetheti a regisztrációt. Ilyen megszüntetésre előzetes figyelmeztetés nélkül is sor kerülhet. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy regisztráció bármilyen okból történő megszűnése magában foglalja, az oldalra feltöltött tartalmak törlését. Kártérítésre a felhasználó nem jogosult.
Szavatosság
 1. A Szolgáltatást jelenlegi formájában biztosítjuk a Felhasználó számára, de nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeinek, céljainak és/vagy elvárásainak.
 2. Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatás hozzáférhetőségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.
Felelősségkorlátozás
 1. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás a Felhasználó és/vagy más Felhasználók által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Felhasználó hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Felhasználók számára hozzáférhetővé tett adatokat e Felhasználók nem rendeltetésszerűen használják.
 2. Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy a Felhasználó megbízott olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Felhasználók juttattak el hozzá.
 3. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználóra vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Felhasználók vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Felhasználóra vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit a Felhasználó tett közzé, vagy juttatott el más Felhasználók részére a Szolgáltatáson keresztül.
 4. A Felhasználó kötelessége csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetik.
Adatlap
 1. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy más Felhasználók (beleértve az oldal látogatóit is) az Adatlapját megjeleníthetik.
 2. Amennyiben a Felhasználó saját magáról bármely bizalmas vagy kényes információt közzétesz és/vagy másnak kiad, azt kizárólag saját felelősségére teszi.
 3. A Felhasználó kifejezetten szavatolja, hogy az általa közzétett összes információ, hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint, vállalja, hogy azokat rendszeresen aktualizálja, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Felhasználók részére akkor is, ha a Felhasználó helyzete számottevően megváltozik. (Jelenleg e-mailen keresztül van mód adatmódosításara a kapcsolat menüpontban vagy a hirdetes törlésével és újboli feladásával)
 4. Fenntartjuk a jogot, hogy Adatlapodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezései értelmében módosításra vagy törlésre szorul.
 5. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapja tartalmáért.
 6. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Regisztráció azonnali törléséhez vezethetnek.
A Szolgáltatás használata
 1. A Weboldal csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Felhasználók saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára, hogy saját belátása szerint kapcsolatba lépjen más Felhasználókkal a Szolgáltatáson keresztül.
 2. A Felhasználó Kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az információk, amelyeket más Felhasználók Adatlapjukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik.
 3. A Felhasználónak javasoljuk, ne feltételezze, hogy bármely a más Felhasználók Adatlapjain található információ szükségszerűen helyes és pontos.
 4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztet, ezt saját kockázatára teszi. Javasoljuk, tegyen meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonsága érdekében szükségesnek ítél.
Regisztráció visszautasítása vagy megszüntetése
 1. A Felhasználók regisztrációjukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal törölhetik a "Hirdetés törlése" linkre kattintva.
 2. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megszüntethetjük a Felhasználó a regisztrációját, amennyiben a felhasználó megszegi a felhasználási feltételeket. Ilyen megszüntetésre előzetes figyelmeztetés nélkül kerülhet sor. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy regisztráció bármilyen okból történő megszűnése magában foglalja, az oldalra feltöltött tartalmak törlését. Kártérítésre a felhasználó nem jogosult.
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítsunk vagy töröljünk, különösképpen a Felhasználó kötelezettségeinek megszegésekor.
 4. Amennyiben valamely Felhasználó másnak a fotóját tölti fel a rendszerbe a fotó valódi tulajdonosának hozzájárulása nélkül és a fotó tulajdonosa kéri a kép törlését, az üzemeltető miután meggyőződött a fotó valódi hovatartozásáról az adott képet előzetes jelzés nélkül törli a rendszerből.
Adatvédelem, adatkezelés

Adatvédelemről szóló tájékoztatást itt olvashatja

Utoljára módosítva: 2017. július 13.


Az oldalt csak 18 életévüket betöltött látogatók használhatják.

Kérjük nyilatkozz, hogy elmúltál-e már 18 éves!

Webmestreknek:
afilliate program

A Cash In Pills Partnerprogram az egyik legmagasabb jutalékot kínálja a piacon és jelentős marketing eszközöket biztosít minden webmester számára. Ez a folyamatos és erős érdeklődés oka. A program népszerűségének növekedéséből te is pénzt szerezhetsz!