Adatkezelési tájékoztató

Rövid összefoglaló

Adatait az adatkezelési célok szerint kezeljük (amire kértük kaptuk) lásd:

Adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti. Ha adatait a webhelyen rögzítette (pl. regisztráció esetében), a webhelyen belül is törölheti vagy módosíthatja adatait.

Az adatbiztonság érdekében a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre.

Az oldal sütiket is használ, melyről részletes tájékoztató itt található: Cookie-k (sütik)

Kérjük, olvassa el részletes adatkezelési tájékoztatónkat és ha kérdése merülne fel írjon nekünk.

I. Bevezetés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az oldal üzemeltetője különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalon és annak aloldalain megadott adatok kezelését szabályozza:
 • szexcsillagok.hu
 • chat.szexcsillagok.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi címen: https://szexcsillagok.hu/adatkezelesi-tajekoztato.php

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

 • Név: Poroszlai Norbert
 • Cím: 2200, Monor
 • E-mail: info@szexcsillagok.hu

A Szolgáltatásokkal kapcsolatosan tárolt és kezelt személyes adatok esetében az adatkezelő nem vesz igénybe adatfelfolgozót. Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg.

Fogalom meghatározások:
 1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 5. "honlap(ok)", "webhely": az adatkezelő által üzemeltetett szexcsillagok.hu internetes oldal, és ezen honlap aloldalai (chat.szexcsillagok.hu).
 6. "chat": olyan társalgási forma, amely 2 vagy több ember között online (leggyakrabban az interneten keresztül) történik.
 7. "szolgáltatás(ok)": az adatkezelő által üzemeltetett valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapokon. (pl: hirdetés feladásának lehetősége, chat, képfeltöltés, stb.)
 8. "felhasználó": az a természetes személy, aki a honlapot látogatja vagy szolgáltatásokat igénybe veszi, és ennek keretében, az adott szolgáltatáshoz szükséges adatokat megadja.
 9. "külső szolgáltató": az adatkezelő által, az egyes honlapok üzemeltetéséhez vagy a honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatások honlapjaihoz, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
 10. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 11. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 12. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség");

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").

II. Kapcsolat az oldal üzemeltetőjével (adatkezelővel) - üzenetben

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 2. Személyes adat Az adatkezelés célja
  Név, e-mail cím. Kapcsolattartás, azonosítás.
  Az üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása
  Az üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása
 3. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés legalább az ügy elintézéséig, legfeljebb az elintéstől számított 5 évig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • E-mail útján az info@szexcsillagok.hu címen.
 8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
 9. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk az üzenetre válaszolni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

III. Hirdetes feladás (regisztráció), hirdetés kezelés

Hirdetésfeladás (regisztráció), kezelés összefoglaló (közérthetően):

Regisztráció akkor jön létre, ha hirdetést ad fel. Hirdetés feladásakor vagy módosításkor az alábbi adatok lesznek publikusak: név (nem személyes név), nem, szexuális beállítottság, megye, életkor (években), testalkat, hirdetés célja, hirdetes szövege. Az előbb felsorolt adatok szükségesek ahhoz, hogy sikeres hirdetést (vagy módosítást) adjon fel. Publikus adatokat bárki megtekintheti (regisztráció nélkül), aki az oldalra látogat és a hirdetés keresés szolgáltatást használja. Azok az adatok is publikusak lesznek, amik kitöltése nem kötelező (opcionális): város, telefon, jellemzők rád, hirdetés képe. A hirdetés feladásakor megadot e-mail cím a hirdetésben nem lesz látható, viszont minden hirdetésben publikusan szerepel egy üzenet gomb, amire kattintva egy üzenetküldő form-on keresztül az oldalra látogatók felvehetik a kapcsolatot a hirdetővel. A formon keresztül elküldött üzenet a hirdető e-mail címére fog megérkezni. (lásd üzenetküldés a hirdetőknek bekezdést) A hirdetésben szereplő adatokat, és hirdetéshez tartozó képeket, az igénybe vett apróhirdetési / tárhely szolgáltatás biztosításának céljából tároljuk (lásd 1. pont alatti táblázat). A hirdetést bármikor törölheti, vagy módosíthatja – pl. fiókba történő bejelentkezést követően. A hirdetés feladásakor meghatározott lejárati idő (1, 2, 3, 6 hónap) előtt, ha a hirdetést nem hosszabbította meg, úgy a hirdetést a lejárati időkor töröljük. Vannak olyan - a felhasználási feltételekben meghatározott - esetek amikor mi töröljük a hirdetést (pl, ha a hirdetés jogszabálysértő).

Hirdetésfeladás (regisztráció), kezelés részletesen:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 2. Személyes adat Az adatkezelés célja Kötelező / nem kötelező
  Név (publikus)
  • Azonosítás.
  • Ezen név alatt jelennek meg a felhasználó hirdetései.
  Kötelező mező
  Jelszó (hash) A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést, hirdetésmódosítás, törlést vagy jelszóemlékeztetés szolgálja. Kötelező mező
  E-mail cím
  • Fiók feletti rendelkezéshez: A felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges azonosítás.
  • Kapcsolattartás: Rendszerüzenetek küldése, így különösen értesítések az igénybe vett szolgáltatások lejáratáról vagy azok meghosszabbításának lehetőségéről, jelszóemlékeztetés vagy fiók törléséről szóló műveleteke tájékozattásáról.
  • Üzenetküldés: A hirdetők ezen e-mail cím fiókjába kapják, a saját hirdetésükre üzenetet külőd felhasználóktól származó üzneteket, e-mail formájában.
  • A szolgáltatással összefüggő egyéb szükséges információkról szóló tájékoztató eljuttatása.
  Kötelező mező
  Telefonszám (publikus)
  • Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából.
  • Kapcsolattartás: a hirdető és az oldalra látogató, hirdetésre reagáló felhasználó között.
  Nem kötelező
  Nem (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező
  Szexuális beállítottság (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező
  Megye (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező
  Város (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Nem kötelező
  Életkor (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező
  Mennyi ideig legyen látható? Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező
  Testalkat (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező
  Hirdetés célja (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező
  Jellemzők rád (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Nem kötelező
  Kép (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Nem kötelező
  Hirdetés szövege (publikus) Apróhirdetési szolgáltatás biztosításának (publikálás) céljából. Kötelező

  Egyéb technikai jellegű adatok:

  Személyes adat Az adatkezelés célja naplózás / tárolás
  A hirdetés feladásának, módosításának időpontja Technikai művelet végrehajtása és a honlapon történő közzététel (publikálás) céljából. szerver naplózza, tárolja
  A hirdetés feladójának, kezelőjének IP címe, böngészője, böngésző verzója, platformja Technikai művelet végrehajtása. szerver naplózza, tárolja

  Tájékoztatjuk, hogy hirdetésnél a regisztrációkor a fenti táblázatban szereplő publikus adatok kerülnek feltüntetésre. A regisztrációkor megadott e-mail címet a hirdetésben nem publikáljuk, nem lesz látható. A webhely az Ön hirdetési felületén egy üzenetküldő form segítségével biztosítja, hogy üzenetet küldjenek az érdeklődők Önnek, amely e-mail formában az Ön regisztrációkor megadott e-mail címre fognak érkezni. Ön, amikor ilyen üzenetet kap, a levél feladójának e-mail címe a info@szexcsillagok.hu lesz, és a levél tartalmazni fogja a küldő nevét, e-mail címét, feladásának idejét és üzenetét.

 3. Az érintettek köre: A weboldalon hirdetést közzé tevő valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a hirdetési idő lejáratáig (hirdetés feladásakor, hosszabbításakor felhasználó részéről meghatározott ideig), vagy az érintett törlési kéréséig, vagy a felhasználási feltételek szerint az adatkezelő részéről törölt (pl. szabálytalan) hirdetés törléséig tart.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 7. A személyes adatokhoz törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • a hirdetés kezelés -> hirdetés törlése menüpont alatt (bejelentkezés szükséges),
  • e-mail útján az info@szexcsillagok.hu e-mail címen.
 8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése
 9. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Nem köteles a személyes adatokat megadni, hogy a hirdetést közzé tudjuk tenni. Az adatszolgáltatás (Hirdetésfeladás (regisztráció), kezelés részletesen című táblázatban szereplő kötelező mezők) elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a hirdetést közzé tenni, ez által regisztráció sem jön létre.
 10. A hirdetés közzétételekor a publikus és nem publikus adatok elhatárolása:
  • A hirdetés közzétételekor publikus: a hirdetés kezelésekor (feladáskor, módosításkor) a hirdetéshez tartozóan (Hirdetésfeladás (regisztráció), kezelés részletesen című táblázatban szereplő kitöltött mezők, melyek publikusnak van megjelölve) a felhasználó által felvitt/megadott adat;
  • A hirdetés feladásakor megadott egyéb adat (jelszó, e-mail cím) nem lesz publikus – kivéve, ha a hirdető a hirdetés kezelésekor a hirdetéshez tartozóan (pl. szövegben) publikálja. Amikor hirdetést ad fel, telefonos elérhetőségét megadhatja a telefonszám megadására rendszeresített mezőben. A telefonszám mező kitöltése nem kötelező. A regisztrációkor megadott telefonszám hirdetésben történő megjelenítését a rendszer felkínálja - elfogadása nem kötelező.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a helytelen mezőben (pl. hirdetési szövegben) megadott adatokat az adatkezelő is törölheti, illetőleg adatkezelő az észlelés törlés elve alapján törölheti a hirdetéshez tartozóan megadott azon személyes adatokat, melyek publikálása nem szükséges / érintett jogait sértheti.

IV. Üzenetküldés a hirdetőknek

Üzenetküldés összefoglaló (közérthetően):

Amikor a weboldalt böngésző (ehhez nem szükséges regisztráció) felhasználó megnéz egy hirdető által közölt hirdetést, lehetősége nyílik a hirdetőnek e-mail alapú üzenetet küldenie. Ez úgy teheti meg, hogy a szóban forgó hirdetésnél az üzenet küldése linkre kattint. Ekkor egy e-mail küldő form (ürlap) jelenik meg. Az érdeklődő kitölti személyes adatait (kötelező): név, e-mail címe, majd közli a hirdetőnek szánt személyes üzenetét és elküldi a hirdetőnek, a hirdetésfeladásakor (regisztrációkor) megadott e-mail címére. Ekkor a hirdető a rendszertől a info@szexcsillagok.hu címről kap egy üzenetet, ami a következőket fogja tartalmazni:

 • az üzenetet küldő nevét,
 • az üzenetet küldő e-mail címét,
 • a küldött üzenetet

A küldött üzenetre a hirdető a saját postafiókjából közvetlenül válaszolhat a levélre, az érdeklődő (üznetet küldő) személynek, mert a válasz levél tartalmazza a küldő e-mail címét. Vagy írhat új levlet is, a már ismert küldő e-mail címére. Ha a hirdető válaszol, a regisztrációkor megadott e-mail-hez tartozó postafiókjába kapott üzenetre, az már nem a szexcsillagok.hu szolgáltatásaihoz fog tartozni, hanem az adott postafiók üzemeltetőjéhez.

Üzenetküldés részletesen:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 2. Személyes adat Az adatkezelés célja Kötelező / nem kötelező
  Név A weboldalon keresztüli üzenetváltás szolgáltatás biztosítása. Kötelező mező
  E-mail cím A weboldalon keresztüli üzenetváltás szolgáltatás biztosítása. Kötelező mező
  Üzenet szövege A weboldalon keresztüli üzenetváltás szolgáltatás biztosítása. Kötelező mező

  Egyéb technikai jellegű adatok (weboldalon keresztül történő üzenetküldés esetén):

  Személyes adat Az adatkezelés célja naplózás / tárolás
  Az üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása. szerver naplózza, tárolja
  Az üzenetküldéskori IP cím Technikai művelet végrehajtása. szerver naplózza, tárolja

  Tájékoztatjuk, hogy az üzenet elküldését követően a címzett (hirdető) a feladó (üzenet formon keresztül megadott) nevét, e-mail címét és üzenetét fogja megismerni.

 3. Az érintettek köre: A weboldalon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett, valamint az üzenetet fogadó hirdető.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A küldött üzenetek nem tárolódnak felhasználói fiókban, egyszerű e-mail küldési szolgáltatás zajlik le üzenetküldés során. Technikailag a szerveren tárolódhatnak, a küldött üzenetek, de ezek nem publikus adatok, regisztrál és az oldalt böngésző felhasználók nem férhetnek hozzá. Ezen technikai üzenetek törlését kérheti a felhasználó (6. pont) illetve hat hónapnál régebbi üzenetek automatikus szerverkarbantartás során törlődnek, valamint a törléséhez fűződő jogot az adatkezelő is fenntartja (6. pont).
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • E-mail útján az info@szexcsillagok.hu címen.
 8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
 9. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy a hirdető tudjon az Ön üzenetére válaszolni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk az üzenetküldést teljesíteni, azaz a hirdetőhöz nem jut el az Ön üzenete. (lásd 1. pont)

V. Chat- és képfeltöltés szolgáltatás

Chat szolgáltatás, kezelés összefoglaló (közérthetően):

A chat (chatroulette) szolgáltatás igénybevételének nem előfeltétele a felhasználó regisztrációja, ezek használatához semmilyen, a felhasználót bármely módon azonosító adatok megadására nincs szükség. A belépés gombra való kattintás után, a rendszer véletlenszerűen kiválaszt egy beszélgető partnert ("partner" alatt azt a felhasználót értjük, aki a felhasználóval egy beszélgetésben vesz részt, ugyanazon kétszemélyes chatszobában van jelen), ami után megkezdődhet a beszélgetés. A partnerünknek egyértelmű módon, a megfelelő szövegmezőbe írva üzenhetünk. A beszélgetés végét a rendszer szintén üzenettel jelzi.

A beszélgetéseket a webhely nem tárolja a felhasználók számára, így azok későbbiekben nem kereshetők vissza. A chat használóinak kizárólagos felelőssége, hogy milyen adatokat oszt meg partnerével. A chat használói bármikor megszakíthatják a weboldalhoz tartozó hozzáférésüket.

Képfeltöltés, kezelés összefoglaló (közérthetően):

Amikor a felhasználó a webhelyre látogat és igénybe veszi a chat szolgáltatást, lehetősége nyílik arra, hogy képet osszon meg a beszélgető partnerével. A képfeltöltés egy formon (űrlap) keresztül végezhető el. A feltöltött képeket a webhely átmenetileg tárolja valamint feltöltéskor átméretezheti, logóval és időbélyeggel látja el. A feltöltött képek egy hash-elt (tikosított) link formájában érhetőek el a webhelyről, melyet a feltöltő ismer és ezt a hash-elt linket tudja megosztani a chat partnerével a megfelelő szövegmezőbe ágyazva.

A feltölött képek a tikosított link birokában legalább egy, legfeljebb három órán keresztül érhetőek el a webhelyről, majd ez idő leteltével a feltöltött képek végleg törlődnek a webhelyről, visszaállítása nem lehetséges.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 2. Egyéb technikai jellegű adatok (weboldalon keresztül történő chat- és képfeltöltés használata esetén):

  Személyes adat Az adatkezelés célja naplózás / tárolás
  A chatelő partner kezelőjének IP címe, üzenetküldés időpontja, üzenete Technikai művelet végrehajtása, statisztikai célok szerver naplózza, tárolja
  A képet feltöltő felhasználó IP címe, feltöltés időpontja Technikai művelet végrehajtása, statisztikai célok szerver naplózza, tárolja

  Személyes adatokat nem kérünk és külön nem gyűjtünk, de a technikai adatok kezelése során esetleges személyes adat eltárolásra kerülhet, amik a chat-et használó felhasználók beszélgetés során keletkezhetnek. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.

  A rendszer által autómatikusan naplózótt és összegyűlt technikai adatok nem publikusak, a webhelyről nem elérhetőek.

 3. Az érintettek köre: A chat- és képfeltöltés használó valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A chat használata során naplózott technikai adatok hét nap elteltével törlésre kerül. A képfeltöltés során feltöltött képek és a hozzájuk tartozó technikai adatok a feltöltés idejétől számítva legalább egy, legfeljebb három óra elteltével törlődnek.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • E-mail útján az info@szexcsillagok.hu címen.
 8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

VI. Sütik

Mik azok a cookie-k (sütik) - Bevezető:

A süti lényegében információcsomag. A sütikben tárolt információkat és a sütik lejárati idejét (vagy lejárati idő hiányát) a webszerver határozza meg. A sütikben tárolt információk jellemzően a felhasználó tevékenységeit és azokhoz köthető időpontokat tartalmazza (pl. már bejelentkezett fiókjába a felhasználó). A sütikkel a felhasználók egymástól megkülönböztethető. Egy weblap használata során sütiket használhat (1) annak az a webhelynek a szervere amit meglátogatott (2) a meglátogatott webhelynek szolgáltatást nyújtó külső szolgáltatók webszerverei (pl Google Analytics, Facebook, stb.) A sütikben tárolt információk hasznosak lehetnek a testreszabott kiszolgáláshoz (Pl. a felhasználónak nem kell fiókjába újra bejelentkezni, ha a webhelyen belül egy másik aloldalt néz meg, vagy nem kell minden aloldalon ugyanarra a kérdésre újból válaszolnia). Bizonyos sütik a webhelyeket, üzemeltetőket segítik (pl. forgalom mérésére, elemzésére használt sütik). A sütik a felhasználó számítógépén tárolódnak a webböngésző segítségével. A sütiket a felhasználó bármikor törölheti a böngészőből, illetve a böngészőben beállítható a sütik korlátozása (pl. törlés böngésző bezárásával beállítás). A sütik tiltása és törlése azzal járhat, hogy a sütik által biztosítani kívánt többletszolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető a felhasználónak. A sütikről további általános ismereteket szerezhet szakportálokon, illetve itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Mint a legtöbb webhely mi is igénybe veszünk harmadik szolgáltatók szolgáltatását (Pl Google Analytics, Facebook, Twitter, stb.), akik szintén használnak sütiket.

VI.1 Adatkezelő által elhelyezett cookie-k (sütik) kezelése

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: webhelyen belüli felhasználói tevékenységek, azokhoz köthető időpontok, valamint egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok.
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja:
  • Hogy megjegyezzük, hogy hozzájárult-e a cookie-k tárolásához (ez a lenti sávban felugró cookie-k tárolására figyelmeztető üzenet)
  • Hogy megjegyezzük, az elmúlt 18 éves kérdésre a választ.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Ezenkívül a felhasználó böngészőjének beállításával is korlátozhatja, vagy tilthatja a sütiket – erről a böngésző súgójában talál információt.
 • Az adatkezelés jogalapja: A weblap alapvető sütiket használ: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

VI.2 Harmadik webhelyek / Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k (sütik) kezelése

   Webanalitikai eszközök:
   • Google Analytics: A Google Analytics szolgáltatását használjuk annak megismerésére, hogy mennyien és hogyan használják a webhelyünket. A Google Analytics sütiket használ, és tárolja a webhely felhasználóinak az IP-címét. A Google Analytics szolgáltatásáról további információt-, valamint a Google Analytics adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics megvizsgálja a böngészőjét, telepítse a Google Analytics-böngészőbővítményt, melyet itt érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   • Google Inc. termékek: Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu
   Affiliate marketing (partnerprogram):
   • APN Promo Center: A webhelyen megjelenő felnőtt tartalmú hirdetéseket az APN Promo Center által használt szolgáltatásával jelenítjük meg a weboldalon. Ezek a hirdetések lehetnek, bannerek, APN Promo Center által hosztolt képgalériák, képek, videók vagy video-chat ablakok. Ezekre a hirdetések a https://sexchat.hu mutatnak. Ha az APN Promo Center által megjelenített hirdetésekre kattint, minden esetben új ablakban nyílnak meg.

    Az APN Promo Center adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://apnpr.com/privacy
    A https://szexchat.hu adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://sexchat.hu/privacy

   • CashInPills (JPT Investment Partners Limited): A webhelyen megjelenő, főként felnőtteknek szánt termékhirdetések a CashInPills által használt szolgáltatásával jelenítjük meg a weboldalon. Ezek a hirdetések főként bannerek, amik egy felnőteknek szánt terméket (pl. potencianövelő tabletta) reklámoz. Ha a CashInPills által megjelenített hirdetésekre kattint, minden esetben új ablakban nyílik meg az adaott terméket reklámozó weboldal.

    A CashInPills adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://www.cashinpills.com/regulations.html

   A partnerprogramról további általános ismereteket szerezhet itt:https://hu.wikipedia.org/wiki/Partnerprogram

VI.3 Közösségi oldalak

Amikor ezt a webhelyet meglátogatja, közösségi portálok funkcióit érheti el (pl. megosztás, tetszik gomb, stb.). A lent felsorolt közösségi portálok sütiket használnak. A közösségi portálok adatkezeléséről, sütik felhasználásnak korlátozásáról, tiltásáról a közösségi portálok oldala alatt talál információt:

VII. Szerver naplózás

Amikor a webhelyet a felhasználó meglátogatja, a szerver automatikusan naplóz bizonyos adatokat, így a felhasználó IP címét, böngésző adatokat, a meglátogatott url címeket, az egyes adatokhoz tartozó pontos időt, továbbá a forgalom forrását. A szervernaplóban szereplő 30-90 napnál régebbi adatok töröljük.

VII.B A domain-t és szerverszolgáltatást biztosítja

BlazeArts Kft - akkreditált .hu regisztrátor, web és szerver hoszting szolgáltató, amely az egyik legnagyobb cseh internetes szolgáltató, az INTERNET CZ. a.s. tulajdona és a FORPSI márkanév alatt működik.

Web: https://www.forpsi.org/hu/home

VIII. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (e-mail) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az értintettek jogai

 1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 4. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
 7. A tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő főbb adatbiztonsági intézkedései:

 • A szerverek fizikai védelme biztonságos szerver termekben történő elhelyezéssel;
 • A szerverek szoftveres védelme;
 • Távoli hozzáférés biztonságos kapcsolattal;
 • Biztonsági másolatok készítése és tárolása szoftveres és fizikai védelmemmel ellátott szerveren;
 • Monitorozása; technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelése, szükségszerű fejlesztése;
 • Egyes titkosítások;
 • Egyéb - biztonsági szempontból nem részletezhető - szervezési és szoftveres biztonsági megoldások.

A személyes adatokhoz való hozzáférés az adatkezelő alkalmazottai, és alvállalkozói részére: hozzáférésük az adatkezelőnek végzett feladat szükségességre korlátozott; szerződéses kötelezettségük az adatvédelem betartása.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huKészült: 2018. május 25.

Módosítva: 2018. augusztus 04.


Az oldalt csak 18 életévüket betöltött látogatók használhatják.

Kérjük nyilatkozz, hogy elmúltál-e már 18 éves!

Webmestreknek:
afilliate program

A Cash In Pills Partnerprogram az egyik legmagasabb jutalékot kínálja a piacon és jelentős marketing eszközöket biztosít minden webmester számára. Ez a folyamatos és erős érdeklődés oka. A program népszerűségének növekedéséből te is pénzt szerezhetsz!

Webmestreknek:
afilliate program

A Cash In Pills Partnerprogram az egyik legmagasabb jutalékot kínálja a piacon és jelentős marketing eszközöket biztosít minden webmester számára. Ez a folyamatos és erős érdeklődés oka. A program népszerűségének növekedéséből te is pénzt szerezhetsz!